rybactwo i morze logo  zikra rybacka lokalna grupa działania  Unia Europejska Fundusz Rybacki

ZAPYTANIA OFERTOWE

W dniu 15.10.2018 ogłaszamy zapytanie ofertowe na:

1. Zakup wędzarni mobilnej Opis przedmiotu zamówienia: Parametry wędzarni: 510 x 160 x 2150 cm; waga od 950 kg, liczba osi 2, koła 10 calowe 195/50/10. Wyposażenie standardowe: kosz do drewna, komora wędzarni, pomieszczenie techniczne, grill węglowy, komora BBQ, palenisko, stoły robocze, podpora stabilizacyjna, oświetlenie. Dodatki ruszt obrotowy, zbiornik na wodę ciepłą i zlew, koło zapasowe, siatki ze stali nierdzewnej, drzwi z szybą hartowaną, oświetlenie wnętrza wędzarni, elektroniczne sterowanie temp., stoły duże otwierane, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, palik gazowy, popielnik do paleniska, zasilanie 12V przetwornica, logo kupującego z projektem, szuflada i ruszt grill węglowy, markizy, oświetlenie diodowe, komora BBQ.

Plik do pobrania: Zapytanie-Ofertowe-ZI-01-2018-Wedzarnia-Mobilna.pdf


W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.


W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonanie wejścia do restauracji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Opis przedmiotu zamówienia: Zerwanie kostki brukowej, wykorytowanie, utwardzenie i rozłożenie siatki z folią, drzewa w donicach (5szt.), meble ogrodowe – tarasowe( 6kompletów – 6 stolików i 24 krzesła), oświetlenie (8szt. na słupach i 6szt. przykręcane), wykonanie tarasu drewnianego (125m2), materiały konstrukcyjne, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, demontaż przeszklenia, montaż tregry, wymurowanie nadproża i montaż przeszklenia, uzupełnienie elewacji styropianem.

Plik do pobrania: Zapytanie-Ofertowe-ZI-02-2018-Wejscie-i-Podjazd.pdf

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.


W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Wykonanie parku rekreacyjnego z dużą ilością terenów zielonych Opis przedmiotu zamówienia: Na koszt wykonania parku składają się: demontaż nawierzchni brukowych, zakup ziemi – humusa, wykonanie obramowania klombów, instalacja nawadniająca, zakup drzew (45szt.), zakup tkanin ściółkujących, kruszywa ozdobne, meble parkowe pod klombami (28szt.), meble ogrodowe (12szt), prace ziemne, nasadzenia (45szt.), zakup donic ozdobnych, zakup drzew formowanych(30szt),  ziemia humus do donic, wykonanie zewnętrznego patio konferencyjnego (160m2).
Wykonanie oświetlenia solarnego Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie oświetlenia parku, lampy solarne – zestaw komplet, osprzęt i okablowanie 30 szt.

Plik do pobrania: Zapytanie_Ofertowe_ZI-03-2018_Park-Rekreacyjny.pdf

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.


W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z programu: “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Zamawiający: PHU SUMEX Krystyna Łukasik ul. Wspólna 2/21, 99-235 Pęczniew. Miejsce realizacji: Hotel Jan Sander w Rąbieniu AB, ul. Wycieczkowa 2/10. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2018r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi o kryterium ceny (100%). 

Złożona oferta musi zawierać:

– nazwę i adres oferenta

– opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu

– wartość oferty 

– termin ważności oferty

 Termin realizacji zamówienia: Ostateczny możliwy termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.12.2018r. Ofertę należy złożyć w: Hotel “Jan Sander” 95-070 Rąbień AB ul. Wycieczkowa 2/10 mail: biuro@jansander.pl Akceptowalne formy składania ofert: list, poczta kurierska, poczta elektroniczna lub złożenie oferty osobiście w siedzibie zamawiającego. Zapraszamy!